Bugun...TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesinin 2020 Yılı Değerlendirme Raporu

“Mimarlar Odası Muğla Şubesi olarak ilke edindiğimiz kentsel ve kırsal alanları, koruma alanlarını ve doğal kültürel mirası kamu adına ve kamu yararına korumak görevimiz doğrultusunda, meslek örgütümüzün uzun yıllardır devam ettirmekte olduğu hukuki mücadelelerini belirli zaman aralıklarıyla siz basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaştık.”

facebook-paylas
Güncelleme: 13-01-2021 15:30:12 Tarih: 13-01-2021 12:24

TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesinin 2020 Yılı Değerlendirme Raporu

Mimarlar Odası Muğla Şube yönetimi 2020 yılında Oda yönetimi olarak yaptıkları çalışmalar ve takip ettikleri hukuki süreçlerle ilgili açıklama yaptı.

“Mimarlar Odası Muğla Şubesi olarak ilke edindiğimiz kentsel ve kırsal alanları, koruma alanlarını ve doğal kültürel mirası kamu adına ve kamu yararına korumak görevimiz doğrultusunda, meslek örgütümüzün uzun yıllardır devam ettirmekte olduğu hukuki mücadelelerini belirli zaman aralıklarıyla siz basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaştık” denilen açıklama şu ifadelere yer verildi:

“Ancak Mart ayından bu yana ülkemiz ve dünyada süregelen Covid-19 salgını; sizlerle yüz yüze yapmak istediğimiz bu bilgilendirme toplantımızı yazılı olarak iletmek zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

Sizlere ekte göndermiş olduğumuz bültenimizde bugüne kadar yürüttüğümüz ve Mimarlar Odası Muğla Şube Avukatı Didem Alaca tarafından derlenip özetlenmiş olan hukuki mücadelelerimiz yer almaktadır.

Her ne kadar kamuoyu adına takip edilen 30’un üstünde davamız olsa da; daha önce açmış olduğumuz ve yargılaması biten Aydın-Denizli- Muğla ÇDP, Dalaman Yat Limanı, Eski Garaj Alanı gibi kamu lehine sonuçlanan davalarımızı da sizlere tekrar hatırlatırken,  son zamanlarda sit alanlarının turizm amaçlı yapılaşmaya açılması konusunu da özellikle takip ettiğimizi bilmenizi isteriz.

Bu süreçte sizlerden ve kamuoyundan alacağımız desteğe olan sonsuz inancımızla; meslek örgütümüzün kamusal çıkarları yok sayacak tüm uygulamalara karşı hukuki mücadelesine devam edeceğini bildirir, bu vesileyle 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününüzü kutlar ve siz basın mensuplarını saygılarımızla selamlarız.”

Mimarlar Odası Muğla Şube yönetiminin 2020 faaliyetleri şu şekilde:

TMMOB MİMARLAR ODASI MUĞLA ŞUBESİ ARALIK - 2020

DAVALAR VE HUKUKİ SÜREÇLER BÜLTENİ

 

1- KARABAĞLAR YAYLASI

Muğla İli, Menteşe İlçesi, Karabağlar Yaylasında MTA tarafından maden arama gerekçesi ile yapılan sondaj çalışması sebebiyle 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na Muhalefet, TCK Madde 257 Görevi Kötüye Kullanma iddialarıyla suç duyurusunda bulunuldu. Savcılık tarafından söz konusu eylemler icra edilmeden vazgeçildiği ve suç oluşmadığı için kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.

2- TOKİ KONUTLARI

Muğla Merkez’de yapılan 1. Etap TOKİ Konutları ile ilgili, ilk olarak 2014 senesinde imar planlarının iptali için dava açıldı. Davamız ile ilgili olarak, yürütmeyi durdurma kararı verilerek sonuç olarak planların iptaline karar verildi. Bunun üzerine Bakanlıkça yeni bir plan hazırlandı. Hazırlanan yeni planlara karşı tekrar dava açıldı. Dosya kapsamında alınan bilirkişi raporu neticesinde haklılığımız ortaya çıkarak şehircilik ve planlama esaslarına aykırı imar planlarının mahkemece iptaline karar verildi. Fakat istinaf mahkemesi bu kararı ortadan kaldırdı. Dosya şu anda Danıştay’da temyiz incelemesinde. Bu esnada yürütmenin durdurulması kararı verilmesine rağmen bu karara uymayarak inşaata devam eden yetkililer hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Ancak Savcılık kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verdi. Son olarak 2018 yılında yeni etap TOKİ konutları imar planlarının iptali davası açıldı ancak bu dava için de alınan bilirkişi raporu aleyhimize gelmesiyle dava reddedildi. Tarafımızca dosya istinaf incelemesine taşınmıştır.

3- OKLUK KOYU

Cumhurbaşkanlığı Konukevi’nin de bulunduğu Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi, Muğla ili Marmaris ilçesi Okluk Koyu Mevkii’ne ilişkin davalarımız;

3.1 Okluk Koyu Sit Değişikliği İptal Davası: Bu davada yapılan sit değişikliğine dayalı imar planları hakkında öncelikle yürütmenin durdurulması talebimiz olmuş, bu talep reddedilmiştir.  Ret kararına karşı yapılan itiraz da reddedilmiş, bilirkişi raporu alınmamıştır. Teknik bilgi gerektiren bu davada, teknik rapor alınmadan davanın esastan reddine karar verilmiştir. Hâkimlerden birinin ‘rapor alınmadan karar verilemez’ gerekçesiyle karara muhalefet ettiği dosya istinaf mahkemesine taşınmıştır. İstinaf mahkemesinin kararı oy çokluğu ile onadığı dosya şu anda Danıştay incelemesinde bulunmaktadır.

3.2. Okluk Koyu ÇDP Değişikliği İptal Davası: Cumhurbaşkanlığı konutunun yapılacağı alanla ilgili yapılan yasal ve teknik düzenlemelerin hukuka aykırılığı sebebiyle açılmıştır. Yürütmeyi durdurma talebimiz mahkemece reddedilmiş, ret kararına karşı yaptığımız itiraz da reddedilmiştir. Bilirkişi raporu alınmamış, dosya hakkında esastan ret kararı verilmiştir. İstinaf başvurumuz da reddedilmiş olup, dava tarafımızca Danıştay incelemesine taşınmıştır.

3.3. Okluk Koyu 2. Sit Değişikliği Davası: 2020 Şubat ayında söz konusu Okluk Mevkiini de içine alan alanda tekrar bir sit değişikliğine gidilerek “Mutlak Koruma Alanı ve Nitelikli Koruma Alanı” olan bölgenin “Doğal- Sit Sürdürülebilir Koruma ve Kontrol Kullanım Alanı” olarak tesciline karar verilmiş ve statü düşüklüğüne yol açılmıştır. Buna karşı açtığımız dava devam etmekte olup bilirkişi incelemesi yapılmasına karar verilmiştir. Rapor sonrası davanın seyri belli olacaktır.

3.4. Okluk Koyu 2. ÇDP Değişikliği İptal Davası: Sit değişikliğine dayalı olarak yapılan ÇDP Değişikliği işleminin iptali için açtığımız dava devam etmekte olup, bu aşamada henüz verilmiş bir karar bulunmamaktadır.

4- GÖKOVA KÖRFEZİ DOĞAL SİT STATÜLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, Menteşe, Ula, Marmaris, Milas ilçeleri sınırları içinde kalan Gökova Körfezi paftası dâhilindeki alanın doğal sit alanı statülerinin belirlenmesine ilişkin, Muğla Tabiat Varlıkları Korumu Bölge Kurulu’nun Bakanlık Onayı işleminin iptali istemli dava açılmıştır.

Açtığımız dava öncelikle “Mimarlar Odası’nın dava açma ehliyeti yoktur” gerekçesiyle esasa dahi girilmeden reddedilmiş olup, bu karara itiraz edilmiştir.  İstinaf Mahkemesi bu itirazımızı kabul ederek dava açmakta ehliyetimiz olduğuna hükmederek dosyayı Muğla’ya göndermiştir. Ancak mahkemece yürütmeyi durdurma talebimiz reddedilmiştir. Ret kararına karşı yaptığımız itiraz da reddedilmiştir. Mahkeme, bilirkişi raporu alınmadan süreaşımından ret vermiş olup konu tarafımızca istinafa taşınmış ancak istinaftan da ret kararı gelmiştir. Karar, kesin karardır.

5- AKYAKA ÖZELLEŞTİRME

Akyaka’da, içinde doğal zeytinlik bulunan 3841 parsel olarak adlandırdığımız alanın tarla vasfından çıkarılıp, arazi vasfına sokularak, imara açılması ve özelleştirme işlemine tabi tutulması konusunda açtığımız davadır. Dosya devam etmektedir.

6- DATÇA BOZBURUN ÖÇKB ÇDP REVİZYONU PLANI

Bozburun’dan Datça’ya kadar olan alan ile ilgili olarak açtığımız davada, yürütmenin durdurulması talebimiz reddedilmiştir. Yapılan keşifte, bilirkişi, revizyon planının uygun olduğuna dair rapor vermiş olup, bu rapora itiraz edilmiş ancak davanın reddine karar verilmiştir.  Dosya önce istinafa itiraz, sonrasında Danıştay’a temyiz edilmiştir. İnceleme devam etmektedir.

7- SANDİMA ANTİK KENTİ

Kültür Ve Turizm Bakanlığı kararı ile onaylanan Sandima Köyü Kentsel Sit Alanı İmar Planı Revizyonu ve Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Revizyonunun yürütmesinin durdurulması ve iptali talepli dava açılmıştır. Dosyanın yargılaması devam ederken 07/07/2020 tarihinde Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 9518 sayılı kararı ile söz konusu “Sandima” bölgesinde sit değişikliği yapılmış ve bu alanda her ölçekteki plan uygulamasının durdurulmasına karar vermiştir. Bu sebeple davamıza konu idari işlem de askıya alınmış olup davamız usul açısından konusuz kalmıştır.

8-USULUK KOYU

Bodrum’da bulunan ve içerisinde Tabiat parkı da bulunan Usuluk Koyu bölgesi ile ilgili değiştirilen imar planları, gelişme planları ve bunlara dayalı verilen yapı ruhsatları ile diğer idari işlemlere karşı Genel Merkez ile birlikte takip etmek üzere 2012 ve 2013’te davalar açılmış ve bu davalar kazanılmış, planların iptallerine karar verilmiştir. Daha sonra 2020 yılında Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından aynı alanla ilgili olarak Turizm Konaklama Tesisi Kapasite Artışı Projesi onaylanarak, bu konuda “ÇED gerekli değildir.” kararı verildi. Öncelikle bu projeye ve “ÇED gerekli değildir” kararına iptal davası açılmış olup ayrıca proje içerisinde yer alan işletme sözleşmesi için bir dava daha açılmıştır. Yürütmeyi durdurma talebimiz kabul edilmiştir.

9- KIZ MESLEK LİSESİ

Yapı grubu 1.grup olarak belirlenmiş olan ve kamuoyunda da Muğla Kız Meslek Lisesi (Taş Mektep) olarak bilinen ve kent belleği açısından da önem arz eden bu yapıya ilişkin, bu yapıda basit onarım izni ile yapılan uygulamaların bu kapsamı aştığı görüldüğünden, alınmış olan basit onarım kararına itiraz edilmiştir. İtiraz kabul edilmediğinden konuyla ilgili dava açılmıştır. Süreç devam etmektedir. 

10- FETHİYE TEKNE BAĞLAMA İSKELESİ PROJESİ

Fethiye Ekolojik Yaşam Derneği’nin, Fethiye’de MUÇEV Turizm Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan “Tekne Bağlama İskelesi” projesine ilişkin verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararının iptali ile yürütmenin durdurulması talebi ile açmış olduğu davaya müdahil olunmuştur. Konu ile ilgili süreç takip edilmektedir.

11- AKYAKA KORUMA AMAÇLI REVİZYON İMAR PLANI

Akyaka Mahallesi ve Kıyı Alanlarına ilişkin hazırlanmış olan Koruma Amaçlı Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili olarak plan teklifinde açıklanan amaçlara rağmen askıda bulunan planın bu amaçları karşılamadığından plana askı sürecinde itiraz edilmiştir.  Konu ile ilgili süreç takip edilmektedir.

12- MUĞLA-AYDIN BÜTÜNLEŞİK KIYI PLANI

Askıya çıkmış olan Muğla Aydın Bütünleşik Kıyı Planının doğal ve kültürel özellikleri göz önünde bulundurması beklenirken sadece yapılaşma, sektörel ve ranta dayalı faaliyetlerin esas alındığı görülmektedir. Bu genel çerçevede plana askı süresi içinde itiraz edilmiştir.     İtirazlarımıza dayanarak tümüyle planın yürürlükten kaldırılması ve bu hususun ilan yoluyla kamuoyuna duyurulmasını talep edilmiştir. Konu ile ilgili süreç takip edilmektedir.

 

 

 
Bu haber 662 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER GÜNDEM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ
HAVA DURUMU

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI