Bugun...


YÜKSEL I?IK

facebook-paylas
Yerel Seçim Yakla??rken…
Tarih: 26-11-2023 01:06:00 Güncelleme: 26-11-2023 01:06:00


CHP Genel Ba?kan? Özgür Özel’i dinledim.

Dedi ki, "Karanl?k bir güç 'Biz buraday?z, icap ederse katilimize de sahip ç?kar?z' diyor. Bu kürsüden o derin güçlere diyoruz ki 'Biz buraday?z. Biz iyi, cesur, temiz insanlar birbirimize sahip ç?kaca??z. Gözünüzün içine baka baka buraday?z diyoruz."

Ne güzel bir ifade!

?nsan? umutland?r?yor.

“?yi, cesur, temiz insanlar” olarak, umudu gerçe?e dönü?türecek bir iradenin olu?mas?n? istiyoruz.

Bu iradenin somutla?aca?? ad?mlardan biri de yerel seçimler olacakt?r.

CHP seçim takvimini aç?klad?.

Gerekçesi, “etkin ve verimli ?ekilde haz?rlanmak” olarak belirlenmi?.

Elbette önemli bir gerekçe bununla birlikte bu gerekçenin realize olmas? baz? ?artlara ba?l?. Bunlar?n ba??nda belediyecilik manifestosu geliyor. Dolay?s?yla nas?l bir belediyecilik istedi?ini ifade edecek bir manifestosunun varl???, belirlenecek olas? aday aç?s?ndan do?ru yöntem olabilir.

VAR MI B?R ÖYKÜNÜZ?

Soru ?u; CHP’nin bir yerel yönetim öyküsü var m??

Öyküsü varsa onu senaryola?t?racak yönetmenler ve o senaryoda rol alacak aktörler bulabilmek daha kolay olur.

Kabul ediyorum, her ?ey üst üste geldi, takvim s?k???k.

Bununla birlikte ölçüleri, kriterleri, ilkeleri belirlenmemi? bir sürece herkesin “seçilme hakk?” gerekçe gösterilerek, ayn? torbaya konulmas? ne kadar hakkaniyetli, merak konusu.

Alan?nda uzmanla?m?? bir kamu çal??an?yla bir müteahhit, ayn? sürece nas?l dahil edilecek? Mevcut olanaklar ve fiili ili?kiler, bu e?itli?i bozacak nitelikte de?il mi?

CHP, tertemiz bir sayfa aç?p, bu sayfan?n ba??na nas?l bir yerel yönetim öyküsü istedi?ini anlatmakla ba?lamal? ve o öyküyü birlikte yazabilecek aktörlere müracaat ça?r?s? yapmas? gerekmez mi?

Olmad?.

Gene de baz? ba?ar?l? sonuçlar ortaya ç?kabilece?i olas?l???n? yabana atm?yorum.

Geçen hafta Politik Yol’daki yaz?s?nda Mahmut Aslan, https://www.politikyol.com/chp-ve-parti-ici-demokrasi/ ba?l?kl? yaz?s?, bana ilham verdi.

?unlar? yazm??:

“Belediyecilik, yaln?zca asfalt atmak, yol yapmak, çöp toplamak de?ildir; halkç? belediyecilik, kentlinin yönetme sürecine do?rudan kat?lmas?na olanak veren ve kentlinin taleplerini daha ?ikayet haline dönü?meden yerine getiren bir belediyeciliktir. Dolay?s?yla adaylar?n titizlikle belirlenece?i bir çerçeve bugünden belirlenmeli ve her bir aday?n, e?ilim yoklamas?na girmeden önce bir ön elemeden geçirilmesi sa?lanmal?d?r

KR?TER NED?R, NE OLMALIDIR?

Muhtemelen bu cümleler, kentin çöpünü toplad???, yolunu asfaltlad???, ye?il alan?n? düzenledi?i yahut imar plan?n? yapt??? için övünen ve partisi taraf?ndan ba?ar?l? bulunan belediye ba?kanlar?n? i?aret etmek için yaz?lm??.

Bu bir ba?ar? m??

O halde neyi ba?ar? kriteri olarak alaca??z?

Kabaca ?öyle özetlemek mümkün:

Kentin ve kentlinin bugünkü gündelik hayat?n? ucuz, rahat, güvenli ve çekilebilir hale getirmek ve gelece?ini güvence alt?na almak.

Bir ba?ka ifadeyle bugünkü görevini aksatmadan yar?nki muhtemel risklerin önüne geçebilecek bir vizyona sahip olmak.

Bugünkü görevi rutin görevlerdir ve yasas?nda tan?mlanan bu görevleri yerine getirmeyen AK Partili yahut MHP’li belediye ba?kan? dahil herkes bu görevini yerine getirmekle mükelleftir.

Övünülecek bir taraf yok yani…

Kent planlamalar? yap?l?rken, gelecek öngörüsü dikkate al?n?r; muhtemel yo?unlu?a göre altyap?-üstyap? hesaplan?r.

Peki ?stanbul’da, Ankara’da, ?zmir’de, Kocaeli’nde yahut Bursa’da gö?ü kapatan binalar böyle mi planlanm???

Gö?e merdiven dayam?? devasa binalar?n hemen hepsinde plan tadilat?na gidilmi? olmas? bir rastlant? m?d?r?

Ankara’dan örnekler verelim; AK Partili ba?kan?n yönetti?i Keçiören’de, MHP’li ba?kan?n yönetti?i Etimesgut’ta gö?e do?ru yükselen binalarla, CHP’li ba?kanlar?n yönetti?i Yenimahalle ve Keçiören’de yükselen binalardan elde edilen kent rantlar?n?n nas?l kullan?ld???na hiç kafa yordunuz mu?

Kent rant?, en genel anlam?yla kentin hakk?d?r; kentin ula??m?n?n kolayla?t?r?lmas?na, gündelik hayat?n çekilir hale getirilmesine, çocuklar?n?n güvenli gelece?i için harcanmas? gereken bir birikimdir ve esas sahibi, o rant?n sa?lanmas? için imza atan yetkililerde ve belediye meclisi de?il; halkt?r.

Plan de?i?ikli?i sonucu verilen imar yo?unlu?u, bir ihtiyaçsa bu ihtiyac?n gerekçesi kent sakinlerine anlat?labilmi? mi?

BEDBAHTIZ AMA UMUTSU DE??L

Örnekler ço?alt?labilir ama meram?m, kentlerin kötü yap?la?mas? ve buradan elde edilen haks?z kazançlar?n nerelere gitti?ini sorgulamaktan çok dünyaya soldan bakan bir partinin kente dair bak?? aç?s?n? anlatan bir Yerel Yönetim Öyküsüne duyulan ihtiyac? hat?rlatmakt?r.

Bir öykünüz varsa o öykünün ana fikri do?rultusunda o öyküyü gerçekle?tirecek aktörler bulabilirsiniz. Ankara ve ?stanbul belediye ba?kanlar?n?n halk nezdinde bir kar??l?klar?n?n olmas?, kendilerine ait bir öyküleri olu?udur.

Bir öykünüz yoksa hepsi bir tornadan ç?km?? adaylar bulmakta zorlanmazs?n?z; o zaman da örne?in Antalya’n?n CHP’de mi kalaca??, tekrar AK Partili bir ba?kana m? teslim edilece?i tesadüflere ba?l?d?r.

Gene de “zarar?n neresinden dönülürse kard?r”

En iyisi gene Naz?m’a s???nal?m; onun dizeleriyle meram?m?z? anlatal?m:

 

“… da?lar, ta?lar ay?plamay?n bizi,

kurtlar, ku?lar bizi ay?plamay?n,

bizi ay?plamay?n kom?ular;

öfkeden a?lanas?ya sersem,

gaddarcas?na bedbaht?z

fakat asla umutsuz de?il

YAZARIN DİĞER YAZILARI

YUKARI