Bugun...Olağan Meclis Toplantısı, 5 Temmuz Cuma Günü

Milas Belediyesi 2024 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 5 Temmuz Cuma günü gerçekleştirilecek. Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz başkanlığında toplanacak olan mecliste ana gündem maddelerinin yanı sıra İmar ve Bayındırlık Komisyon Raporları görüşülerek karara bağlanacak.

facebook-paylas
Tarih: 03-07-2024 20:07

Olağan Meclis Toplantısı, 5 Temmuz Cuma Günü

Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda saat 15.00'te başlayacak olan Milas Belediyesi 2024 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Milas Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

2024 Temmuz Ayı meclis gündemi şu şekilde;

•             BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI VE YOKLAMA

•             GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

1-            İlçemiz Hayıtlı Mahallesi 246 ada 101 parselde kayıtlı 62,92 m2 büyüklüğündeki arsa vasıflı taşınmazın imar planında yol olarak gözükmesi nedeniyle parsel maliki Ali ALGIN’ın, taşınmazının Belediyeye ait taşınmazlar ile takas yapılması veya kamulaştırılması talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

2-            Parsel maliki Ummahan KESİCİ’nin, İlçemiz Mutluca Mahallesi 184 ada 116 parselde kayıtlı 7677,97 m2 yüzölçümlü içinde kargir evi olan tarla vasıflı taşınmazının içinden yol geçmesi nedeniyle istimlak edilmesini, mümkün olmazsa eşdeğer bir parsel ile takas edilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

3-            İlçemiz İsmetpaşa Mahallesi 1039 ada 1 parsel ve 1039 ada 2 parsel malikleri parsellerine şuyulu olan Belediyemize ait 1039 ada 3,4,5 ve 6 parsellerde kayıtlı arsa vasıflı taşınmazları satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

4-            İlçemiz Selimiye Mahallesi 368 ada 43 parsel maliki Mustafa DURMAZ’ın, mülkiyeti belediyemize ait ilçemiz Selimiye mahallesi 368 ada 46 parselde kayıtlı 67,42 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

5-            İlçemiz Güllük Mahallesi 213 ada 11 parsel maliki MT MA Gayrimenkul Tur. Tic. A.Ş. nin parseline şuyulu bulunan mülkiyeti belediyemize ait 213 ada 171 parselde kayıtlı 9,19 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı  ve 172 parselde kayıtlı 106,32 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmazı satın alma talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

6-            İlçemiz, Boğaziçi Mahallesi 187 ada 1 parselin güneyinde buluna 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında ''Otopark Alanı'' kullanımına ayrılan alanın bir kısmında bölgeye su temini sağlanması amacıyla yer üstü yüzey deposu olarak 250 m3 lük içme suyu deposu yapımı için Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığına 07/06/2024 tarih 109 sayılı Meclis Kararı ile tahsisine karar verilmiş ancak tahsis süresi belirtilmediğinden anılan taşınmazın tahsis süresinin belirlenmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

7-            İlçemiz Selimiye Mahallesi 244 ada 7 parselde kayıtlı mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazda bulunan yapı 244 ada 8  parsele tecavüzlü olduğu için 244 ada 8 parselin 06.03.2023 tarih 78 sayılı meclis kararı ile satın alınmasına karar verilmiş 13.06.2024 tarihinde tapu devri yapılmıştır. Ancak 244 ada 8 parsel maliki Mehmet AYDIN 13.06.2023 tarih 110334 sayılı tevhid işlemimizin iptali için Muğla 2. İdare Mahkemesinin 2023/2569 E. sayılı ve Muğla 4. İdare Mahkemesinin 2024/1161 E. Dosyası ile açtığı davalarda yaklaşık 26.380,00 TL masrafı bulunduğu, bu davalarda yapmış olduğu masrafın tarafına ödenmesi ayrıca vazgeçme nedeni ile Belediyemizin de avukatlık ücretinden vazgeçmesini, kendinin de avukatlık ücreti talep etmeyeceğini, bu konuda gerekli kararların alındıktan sonra davalardan vazgeçeceğini dilekçesinde belirtmiş olup, 5393 sayılı Yasanın 18/h maddesince “Vergi, resim ve harçlar dışında kalan ve miktarı beş bin YTL’den fazla dava konusu olan Belediye uyuşmazlıklarını sulh ile tasfiyeye, kabul ve feragate karar vermek” hükmü gereğince konunun Belediye meclisinde görüşülmesi talebi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

8-            Akmercan Muğla Doğalgaz Dağıtım San. Ve Tic. A.Ş.’nin, Doğalgaz dağıtım hatları tatbikat projesi kapsamında 2024 yılında bir adet Bölge Regülatörü (BR) Ek1 deki krokide olduğu gibi Hayıtlı Mah. İncir Sok. üzerinde, bir adet Bölge Regülatörü (BR) Ek2 deki krokide olduğu gibi Şevketiye Mah. Manolya Cad. üzerinde, bir adet Bölge Regülatörü (BR) Ek3 deki krokide olduğu gibi İsmetpaşa Mah. Zeytin Sok. üzerinde ve bir adet Bölge Regülatörü (BR) Ek4 deki krokide olduğu gibi İsmetpaşa Mah. Akasya Sok. üzerinde toplam 4 adet Bölge Regülatörünün imar planında park olarak ayrılan alanlara montajının yapılacağı, park olarak ayrılan alanlar içerisine diğer alt ve üst yapılara gerekli olan emniyet mesafeleri sağlandıktan sonra Bölge Regülatörünün montajının yapılarak Ek 5 deki fotoğrafta görüldüğü gibi dışarıdan müdahaleleri önlemek ve aynı zamanda güvenlik için tel çit ile çevrileceği, tel çit ile birlikte Bölge Regülatörünün kapladığı alanın 25 m² olduğu belirtilerek Bölge Regülatörlerinin montajı için gerekli olan izinlerin verilmesi talebinin görüşülmesi. (Emlak Ve İstimlak Müdürlüğü)

9-            Belediyemiz ile Sosyal Demokrat Kamu İşverenleri Sendikası arasında 2019/197 sayılı meclis kararı ile üye olunmasına karar verilmiş idi. Söz konusu sendika ile üyeliğin devam ettirilip ettirilmeyeceğinin belediye meclisinde görüşülmesi, üyelik devam ettirilecek ise yıllık üyelik aidatı olarak tüzükte belirtilen miktarın Belediyemizin İller Bankası hissesinden tutulmak suretiyle ödenmesi, İller Bankasına bu konuda yetki verilmesi, Belediyemizde çalışan işçilerin bağlı bulundukları sendika ile yapılacak Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde belediyemizi temsilen sendikaya yetki verilmesi, bu iş ve işlemler için Belediye Başkanı Fevzi TOPUZ’un Belediyemizi temsilen yetkilendirilmesi, yetki belgesinin Belediye Başkanlığınca düzenlenmesi talebinin görüşülmesi. (Özel Kalem Müdürlüğü)

10-         İmar Ve Bayındırlık Komisyon Raporlarının görüşülmesi;

1-            İlçemiz, İsmetpaşa Mahallesi 955 ada 3 parselde kayıtlı arsa vasıflı 355,85 m² büyüklüğündeki taşınmaz içerisinden Belediyeye ait yol geçtiğinden dolayı parsel malikinin Belediyeye ait eş değer bir arsa ile takas edilmesi talebinin görüşülmesi.

2-            İlçemiz Ören Mahallesi 214 ada 47 parselde kayıtlı mülkiyeti Ali Rıza YAYLA’ya ait taşınmazının yolda kalan kısımlarının 2028 yılının birinci yarıyılında kamulaştırılması kararının Belediye Meclisinde tekrar görüşülmesini talep etmiş konu tekrar belediye meclisinde görüşülerek 05.03.2024 tarih 49 sayılı meclis kararı ile kamulaştırma işleminin 2026 yılının birinci yarıyılında yapılmasına karar verilmiş, ancak taşınmaz sahibinin kamulaştırma kararının tekrar gözden geçirilip 2024 yılı içerisinde yapılması talebinin görüşülmesi.

3-            İlçemiz Baharlı Mahallesi 115 ada 40 parsel (eski 1084 parsel) numarasında kayıtlı taşınmaz üzerinde onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı'na ve Milas Belediye Meclisi'nin 08.01.2024 tarih ve 22 sayılı kararında bahsedilen eksikliklere uygun olarak hazırlandığından, bahsedilen LPG-Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin yeniden değerlendirilmesi ve 3194 sayılı Kanunun 8. Maddesi uyarınca Belediyemiz Meclisince incelenerek bir karar alınması talebinin görüşülmesi.

4-            İlçemiz, Milas-Bodrum Karayolu Güzergâhını içine alan yaklaşık 1120 hektarlık alanda Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca hazırlatılan ve tarafımıza gönderilen 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Taslağının değerlendirilerek kurum görüşümüzün oluşturulması talebinin görüşülmesi.

5-            İlçemiz, Bozbük Mahallesi 121 ada 127 ve 128 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlar üzerinde onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin incelenerek, değerlendirilmesi ve kurum görüşümüzün oluşturulması talebinin görüşülmesi.

6-            İzmir II No.lu Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 09.09.1998 gün ve 7998 sayılı kararı ile tescilli kentsel ve III. Derece Arkeolojik Sit Alanı ve Kurulun 18.01.2013 gün ve 1345 sayılı kararı ile son şeklini alan I, II ve III. derece Arkeolojik Sit Alanı için hazırlanan Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.08.2023 tarih ve 185 sayılı kararı ile uygun görülerek Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'ne iletilen 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Milas Merkez Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama Revizyon İmar Planına Muğla Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nce istenen eklemeler ile yeni düzenlemeler yapılan ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 29.03.2024 tarih ve 299846 sayılı yazısı gereğince söz konusu imar planlarının Belediyemiz Meclisince yeniden incelenerek, değerlendirilmesi ve eşzamanlı onaylanmak üzere Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gönderilmesi talebinin görüşülmesi.

 

 
Bu haber 267 defa okunmuştur.


FACEBOOK YORUM
Yorum

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER YEREL YÖNETİM Haberleri

YAZARLAR
ÇOK OKUNAN HABERLER
  • BUGÜN
  • BU HAFTA
  • BU AY
SON YORUMLANANLAR
HABER ARŞİVİ

Web sitemize nasıl ulaştınız?


nöbetçi eczaneler
HABER ARA
Bizi Takip Edin :
Facebook Twitter Google Youtube RSS
YUKARI YUKARI